بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ناعىز مىقتىلار حالىق اراسىندا، ءۇندىستاننىڭ ارباكەشتەرى ءبىر اربا جۇكتى ادەتتەگىدەي سۇيرەيدى

2013.07.12 15:37   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  2013-جىلى 10-شىلدەدە ءۇندىستاننىڭ جاڭا دەلي قالاسىندا ءبىر توپ زاتتى جولدا سۇيرەپ بارا جاتقان ارباكەش. اۋدارعان: جۇلدىز اقباي قىزى (پراكتيكانت)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • 12-بازار باسقارۋ كاسىبى، قىزمەتكە ورنالاۋ كورسەتكىشى %85