بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ۋىنچۋان اۋدانى ياڭشيۋ قالاشىعىندا لاي-شاعىل كوشكىنى ءجۇردى

2013.07.12 14:18   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  11-شىلدەدە، كۇنى-تۇنىمەن قالىڭ جاڭبىر جاۋعاندىقتان، قىزىل سۋ قاپتاپ، لاي-شاعىل كوشكىنى ءجۇردى، سىچۋان ۋىنچۋان ياڭشيۋ قالاشىعىنىڭ ءبىر قىستاعىنداعى بار-جوعى ەكى جولدىڭ بارىن سۋ باسىپ كەتتى، ءبىراق قىستاقتاعى 200 نەشە ادام امان-ەسەن حاۋىپسىز جەرگە جوتكەلدى. ريمونت زاۆوتىنىڭ قوجايىنى، قازۋ ماشيناسىمەن قىستاق تۇرعىندارىن قۇتقارعان شوفەر، قىستاق تۇرعىندارىنا جەتەكشىلىك ەتىپ، ءوزىنىڭ ءجۇرۋى مۇڭ بولىپ وتىرعان جۇكتى ايەلىنە قاراۋعا مۇرشاسى كەلمەگەن قىستاق باستىعى...مىنە وسى قاراپايىم ادامداردىڭ تىنباي قۇلشىنىس جاساۋىنىڭ ارقاسىندا، 200 ادام امان قالدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت

  • 12-بازار باسقارۋ كاسىبى، قىزمەتكە ورنالاۋ كورسەتكىشى %85