بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ومىراۋىن ۇلكەيتەمىن دەپ ومىرىنەن ايىرىلا جازدادى(3)

2013.09.05 14:17  

ومىراۋىن ۇلكەيتەمىن دەپ ومىرىنەن ايىرىلا جازدادى(3)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت