بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

وڭتۇستىك افريكا اق ارىستانىنىڭ اجال اۋىزىنداعى ارپالىسى

2013.09.22 15:36   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  وڭتۇستىك افريكا اق ارىستانى مەكەندىك جەرگە تالاسامىن دەپ باسقا ارىستانداردىڭ قورشاۋىنا قالىپ، جانىنان جۇدا بولا جازدادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت