بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

باعداتتا قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، قازىرگە دەيىن 22 ادام قازا بولدى(3)

2013.10.09 12:56  

باعداتتا قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، قازىرگە دەيىن 22 ادام قازا بولدى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت