بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ءۇندىستاندا قاتتى داۋىل سوعىپ، 600 مىڭ ادام كوشىرىلدى

2013.10.14 11:16   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگيانىڭ «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» 12-قازاندا حابارلاۋىنشا، Phailin اتتى كۇشتى داۋىل جەرگىلىكتى ۋاقىت 11-قازان تۇستە ءۇندىستاننىڭ شىعىسىنداعى تەڭىز جاعالاۋىنا جەتتى، تايفىڭ داۋىلىنىڭ ساعاتتىق ورتاشا جىلدامدىعى 138 اعىلشىن ميلىنە (شامامەن ساعاتىنا 222 كيلومەتر)، ەڭ تەز ساعاتتىق جىلدامدىعى 167 اعىلشىن ميلىنە (شامامەن ساعاتىنا 269 كيلومەتر) جەتكەن. وريسسا شتاتى مەن اندرا شتاتىندا اپات ەڭ اۋىر بولعان. قازىرگە دەيىن 600 مىڭ ادام اتا مەكەندەرىنەن كوشىرىلگەن. ۇكىمەت ءولىم-ءجىتىم جاعدايى تۋرالى ساناقتى 13-قازان تاڭ سارىدە عانا تۇراقتاندىرا الاتىندىقتارىن مالىمدەگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت