بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ءۇندىستاندا بۇتحانادا تاپتالۋ وقيعاسى تۋىلىپ، 91 ادام قازا بولدى

بيلىك باسىنداعىلار حاۋىپسىزدىك شارالارى ويداعىداي ىستەلمەگەن دەگەن ءۋاجدى تەرىستەدى

2013.10.14 13:33   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  13-قازان، ءۇندىستاننىڭ ورتالىق شتاتى دارتيا ايماعى، سول كۇنى دارتياداعى ءبىر كوپىردە تاپتالۋ وقيعاسى تۋىلىپ، كەمىندە 91 ادام قازا بولعان، جۇزدەن استام ادام جارالانعان.

  13-قازان، ءۇندىستاننىڭ ورتا بولەگىندەگى ءۇندى ءدىنى بۇتحاناسىندا تاپتالۋ وقيعاسى تۋىلعان. قازىرگە دەيىن 91 ادامنىڭ قازا بولعانى تۇراقتاندىرىلعان، قازا بولعانداردىڭ 17سى بالا، 31ى ايەل، مۇنان سىرت 115 ادام جارالانعان. جارالانعانداردىڭ ىشىندە 10 ادامنىڭ جاراقاتى سالماقتى. ورتالىق شتات قازا بولعانداردىڭ ءاربىرىنىڭ وتباسىنا 150 مىڭ رۋپيا (مولشەرمەن 2460 ا ق ش دوللارى) قوسىمشا قاراجات بەرگەن، اۋىر جارالانعانداردىڭ ءارقايسىنا 50 مىڭ رۋپيا (820 ا ق ش دوللارى) كومەك بەرگەن، جەڭىل جارالانعانداردىڭ ءارقايسىنا 25 مىڭ رۋپيا (410 ا ق ش دوللارى) قوسىمشا قاراجات بەرگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت