بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

يتاليانىڭ ساردينيا ارالىندا سەل ءجۇرىپ 17 ادام قازا بولدى(4)

2013.11.20 14:51  【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت