بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ۇرىمجىدە قالىڭ تۇمان ءتۇسىپ، قالا وڭىرىندە كورىنىمدىلىك دارەجەسى تومەن بولدى

2013.12.16 14:41   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  15 – جەلتوقسان، ءۇرىمجى قالاسىندا قالىڭ تۇمان ءتۇستى. ۇعىسۋعا قاراعاندا، ۇرىمجىدە 14 – جەلتوقسان كۇنى كەشتەن باستاپ قالىڭ تۇمان ءتۇسىپ، 15 – جەلتوقسانعا دەيىن سەيىلمەگەن، قالىڭ تۇماننىڭ سەبەبىنەن قالا رايونىندا كورىنىمدىلىك دارەجەسى تومەندەپ، قالا تۇرعىندارىنىڭ ءجۇرىس – تۇرىسىنا ىقپال جاساعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت