بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

نانجيڭ قالالىق 13 - كەزەكتى ساياسي كەڭەسىنىڭ 2 - رەتكى ءماجىلىسى اشىلدى(2)

2014.01.13 14:25  

نانجيڭ قالالىق 13 - كەزەكتى ساياسي كەڭەسىنىڭ 2 - رەتكى ءماجىلىسى اشىلدى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت