بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ۋكراينا ساربازدارى رەسەي يەلەپ العان بازانى قايتارىپ الۋعا نيەتتەندى

رەسەي اسكەرى وق شىعارىپ ەسكەرتۋ بەردى

2014.03.06 10:06   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ۋكراينالىق 300 اسكەر 4 – ناۋرىزدا قارۋ – جاراقتارىن تاستاپ، ساپ تۇزەپ اندەتە وتىرىپ وزدەرى بۇرىن قورعانىستا تۇرعان قىرىم بەربەك اۋە ارميا بازاسىنا بەتتەدى، ولار رەسەيدەن بازانى قايتارىپ بەرۋدى تالاپ ەتتى. بۇل جەردى يەلەپ وتىرعان رەسەيشىل قوسىننىڭ جاۋىنگەرى اسپانعا قاراتىپ وق اتۋ ارقىلى ۋكراينا ساربازدارىنىڭ بازاعا جاقىنداۋىن توسپاق بولدى. رەسەي اسكەرلەرىمەن تىلدەسۋ بارىسىندا ۋكراينا اسكەرلەرى: «ا ق ش ءبىزدى قولدايدى»، «ءبىز شايقاسقا دايىندالىپ بولدىق» دەپ ايقايلاعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت