بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ۋكراينا ساقشى جاعى دونەتسكي قالالىق ۇكىمەت عيماراتىن قايتارىپ الدى

2014.03.07 10:56   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جەرگىلكىتى ۋاقىت 6 – ناۋرىزدا ۋكراينانىڭ دونەتسكي قالاسىندا بۇلىكتەن ساقتانۋ ساقشىلارى قالالىق ۇكىمەت عيماراتىن قايتالاي مەڭگەردى ءارى سول كۇنگى ارەكەت بارىسىندا 75 ادامدى تۇتقىندادى. ۇعىسۋعا قاراعاندا، رەسەيشىل توپ 5 – ناۋرىزدا رەسەيدىڭ تۋىن كوتەرىپ ساقشىلاردىڭ قورعانىس شەبىنە شابۋىل جاساپ، ۋكراينانىڭ دونەتسكي قالالىق ۇكىمەت عيماراتىنا باسىپ كىرگەن ءارى رەسەيدىڭ مەملەكەت تۋىن تاعى ءبىر رەت عيماراتقا قاداۋعا نيەتتەنگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت