بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

قابىر سىپىرۋ مەرەكەسى كەزىندە ساياحات ورىندارى ساياحاتشىلاعا تولدى

2014.04.08 14:27   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  2014 – جىلى 6 – ءساۋىر قابىر سىپىرۋ مەرەكەسى دەمالىسىنىڭ ەكىنشى كۇنى، حىنان ولكەسى لوياڭ قالاسى لۇڭمىن شىكۋ كورىنىس رايونىنداعى قايشالىسقان ادامدار، اتالعان رايوندا ساياحاتشىلادىڭ اياعى ۇزىلمەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت