بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ارىستان مەن تىمساقتىڭ ازىققا تالاسقان ءساتى

2014.03.25 13:24   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ۇلى تابيعاتتا تىرلىك ءۇشىن ارپالىس ساعات – مينۋت سايىن تۋىلىپ جاتادى، كەنيانىڭ Maasi Mara تابيعي قورىعىنداعى ارىستان مەن تىمساق اراسىندا تۋىلعان مىنا ءبىر ايقاس سونىڭ ءبىر مىسالى عانا. اش ارىستان مەن سۋداعى تىمساق توبىرىنىڭ سۋ سيىردىڭ ولەكسەسىنە تالاسقان ءساتىن Richard Chew ەسىمدى فوتوگراف پەن ونىڭ ايەلى كەنيادا دەمالىس وتكىزىپ جۇرگەندە سۋرەتكە ءتۇسىرىپ العان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت