بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بانگلادەشتە كەمە سۋعا باتىپ، قازىرگە دەيىن 12 ادام قازا بولدى

2014.05.16 13:46   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  15 – مامىر كۇنى كەشتە بانگلادەش استاناسى داكادان 27 كيلومەتر قاشىقتىقتاعى مەگنا وزەنىندە نەشە ءجۇز ادام وتىرعان وتكەل كەمە قالىڭ نوسەر سەبەبىنەن سۋعا باتقان. ورتالىق تەلەۆيزيانىڭ حابارلاۋىنشا، قازىرگە دەيىن 12 ادامنىڭ ءمايىتى تابىلعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت