بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۇلىقشات اۋدانىندا «مالشىلار شاتتىعى» ساياجايلارى اشىلا باستادى

2014.05.21 13:28   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  تيانشان تورابى. 20 – مامىر تاڭ سارىدە شينجياڭ ۇلىقشات اۋدانى ءۇشتاس جايلاۋىنداعى 25 كيىز ءۇيلى «مالشىلار شاتتىعى» ساياجايىندا كيىز ۇيلەردەن مامىرلاي كوتەرىلگەن ءتۇتىن تىرشىلىك تىنىسىن اڭعارتقانداي. جۋىرداعى جىلداردان بەرى جايىلىمدى قورعاۋعا قاتىستى شارالار اتقارىلعاننان بەرى، وڭتۇستىك شينجياڭداعى ەڭ ۇلكەن جايلاۋ ــ ءۇشتاس جايلاۋىندا گۇل – ءشوپ قاۋلاي ءوسىپ، ءار جىلى جازدا بۇل اراعا كەلەتىن ساياحاتشىلاردىڭ سانى 20 مىڭ ادام – رەتتەن اسىپ، 25 مالشى وتباسى «مالشىلار شاتتىعى»، «كيىز ءۇيلى مەيمانساراي» ارقىلى بايۋعا بەتالدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت