بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جين جىڭ – ىن 40 تاۋلىكتەن بەرى العاش رەت توبەسىن كورسەتتى

2014.10.14 14:30   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  وڭتۇستىك كورەيا «ەڭبەكشىلەر حابارى» تورابى 14 – قازان تاڭەرتەڭ سول كۇنگى گازەتتىڭ ءبىرىنشى بەتىنىڭ سۋرەتىن جاريالادى، گازەتتىڭ ءبىرىنشى بەتىنە سولتۇستىك كورەيانىڭ باسشىسى جين جىڭ – ىننىڭ جاڭا سالىنعان تۇرعىن ءۇي ءوڭىرىن كوزدەن كەشىرىپ جۇرگەن سۋرەتى باسىلعان. بۇل جين جىڭ – ىننىڭ 3 – قىركۇيەكتە مۇدانفىڭ مۋزيكا ۇيىرمەسىنىڭ جاڭا تۋىندىلارىنا ارنالعان مۋزيكا كەشىنەن كەيىن العاش رەت قاراسىن كورسەتۋى، وسى ارالىقتا ول ءبىرقىدىرۋ ماڭىزدى قيمىلدارعا قاتىناسپادى. سولتۇستىك كورەيا جاق 26 – قىركۇيەكتە جين جىڭ – ىننىڭ سىرقاتتانىپ قالعانىن مالىمدەگەن بولاتىن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت