بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قايتا ورالاتىن ۇشۋ اسپابى ءساتتى ورالدى(2)

2014.11.02 14:17  

قايتا ورالاتىن ۇشۋ اسپابى ءساتتى ورالدى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت