بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جياڭشيدا قورا – جاي ساۋداگەرى اۋىلداستارىنا 72 ساياجاي سالىپ بەردى

30 مىڭ يۋان تولەپ كوشىپ كىرۋگە بولادى

2014.11.27 15:48    حالىق تورابى، 26 – قاراشا، نانچاڭ. جياڭشي ولكەسى شينيۇي قالاسى بەيشۇي قالاشىعى شيۇڭكىڭ قىستاعىنداعى شيۇڭ شۇيحۋا قاتارلى قورا – جاي ساۋداگەرلەرى 36 ميلليون قارجى توپتاپ، ءبىر – بىرىمەن جالعاسقان 18 ساياجاي شوعىرىن سالعان، مۇندا 72 ساياجاي بار، بۇل قۇرىلىستى ولار قىستاق تۇرعىندارىنىڭ تۇرعىن ءۇي شارت – جاعدايىن جاقسارتۋ ءۇشىن سالعان، ءار وتباسى 30 مىڭ يۋان قاراجات تاپسىرسا عانا بولعانى، ساياجايعا وتىرۋىنا بولادى، قيىنشىلىعى بار وتباسىلارىنا تەگىن بەرىلەدى. ءۇيدىڭ مەنشىك ۇقىعى قىستاق تۇرعىندارىنا تاۋەلدى بولادى.

  حالىق تورابى ءتىلشىسىنىڭ 26 – قاراشادا ۇعىسۋىنشا، شيۇڭ شۇيحۋانىڭ شاندۇڭ مەن جياڭشيدا سالعان قورا – جاي قۇرىلىستارى از ەمەس. بۇرىن شيۇڭكىڭ قىستاعىندا ۇيلەردىڭ بارلىعى توپىراق ۇيلەر بولاتىن، ءار جولى نوسەر جاۋعان سايىن ۇيلەر تاسقىن سۋىنىڭ ورتاسىندا قالاتىن، تۋعان جەرىنىڭ بەت – بەينەسىن وزگەرتۋ ءۇشىن، شيۇڭ شۇيحۋا 26 ميلليون قارجى شىعارىپ، باسقالار شىعارعان 10 ميلليون يۋان قارجىمەن جيىنى 36 ميلليون يۋانعا قىستاقتا 72 ساياجاي سالعان.

  ۇعىسۋعا قاراعاندا، بۇل قىستاقتا 72 وتباسى، 306 جان سانى بار. بۇل ساياجايلار 2013 – جىلى ناۋرىز ايىندا سالىنا باستاعان، قازىر نەگىزىنەن اياقتاپ، قىستاق تۇرعىندارىنىڭ جارىمىنان كوبى ساياجايعا كىرىپ بولعان.

  ساياجايعا پايدالانىلعان جەردىڭ %90تەن استامى قىستاق تۇرعىندارىنىڭ بۇرىنعى وتىرعان جەرلەرى بولىپ، ساياجاي قۇرىلىسى قالاشىق ۇكىمەتتىڭ قولداۋىنا يە بولعان. قىستاق تۇرعىندارى ساياجايعا قونىستانۋدان سىرت، قىستاقتاعى 60 جاستان اسقان قارتتار كۇنىنە ءۇش ۋاقىت تەگىن تاماقپەن قامدالادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت