بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

كولۋمبيانىڭ باتىس سولتۇستىك وڭىرىندەگى تاۋلى رايوندا كوشكىن تۇسىپ، كەمىندە 40 ادام قازا بولدى

2015.05.19 15:53   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 19 – مامىر، بەيجيڭ. 18 – مامىر، كولۋمبيانىڭ انتيوكۋيا ولكەسى سارجار قالاسىنان تۇسىرىلگەن تاۋ كوشكىنىنىڭ بۇقارالاردىڭ ءۇيىن ويرانداعان كورىنىسى. كولۋمبيا ۇكىمەتىنىڭ 18 – مامىردا راستاۋىنشا، كولۋمبيانىڭ باتىس سولتۇستىك وڭىرىندەگى انتيوكۋيا ولكەسى سارجار قالاسىندا تاۋ كوشكىنى تۇسىپ، كەمىندە 40 ادام قازا بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت