بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

فرانسيادا 33 جىلدان بەرگى ەڭ اۋىر قاتىناس شىرعالاڭى تۋىلدى(7)

2015.10.26 13:16   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

فرانسيادا 33 جىلدان بەرگى ەڭ اۋىر قاتىناس شىرعالاڭى تۋىلدى(7)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت