بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قىرعىزستاندا سالبۋرىن سالتاناتى وتكىزىلدى(3)

2015.10.26 14:21   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

قىرعىزستاندا سالبۋرىن سالتاناتى وتكىزىلدى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت