بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سارايەۆودا اۋا اۋىر دارەجەدە بىلعانىپ، قالىڭ تۇمان باسقاندىعى سەبەپتى، ورتا، باستاۋىش مەكتەپتەردىڭ وقۋ ۋاقىتى قىسقارتىلدى

2015.12.30 15:01   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 30 – جەلتوقسان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 28 – جەلتوقسان، سارايەۆوداعى ورتا، باستاۋىش مەكتەپ وقۋشىلارى تۇماندى اۋادا وقۋعا كەتىپ بارادى. بوسينا - گەرتسەگوۆينانىڭ سارايەۆو وبلىستىق ۇكىمەتى: اۋا جالعاستى لاستانعاندىقتان، 28 – جەلتوقساننان 31 – جەلتوقسانعا دەيىن، ورتا، باستاۋىش مەكتەپتەردە ساعاتتىق ساباق ۋاقىتى 45 مينۋتتان 30 مينۋتقا قىسقارتىلادى دەپ جاريالادى. جاقىندا، سارايەۆودا اۋا رايى ون نەشە جىلدان بەرى بولىپ كورىلمەگەن دارەجەدە اۋىر لاستانعاندىقتان، ورتا، باستاۋىش مەكتەپتەر 24-، 25 – جەلتوقسان كۇندەرى وقۋ توقتاتقان بولاتىن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت