بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

حىنان ولكەسىندە تورسىلداق زاۆودىندا قوپارىلىس تۋىلىپ، قازا بولعاندار سانى 10 ادامعا جەتتى

جاۋاپتى ادام باقىلاۋعا الىندى

2016.01.15 15:55   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 15 - قاڭتار كۇنى، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 14 - قاڭتار كۇنى تۇستەن بۇرىن ساعات 10 نان 48 مينۋت وتكەندە، حۋنان ولكەسى تۇڭشۇي اۋدانى چاڭجى قالاشىعىندا قوپارىلىس تۋىلدى. ءتىلشىنىڭ تۇڭشۇي اۋداندىق پارتكومنىڭ ۇگىت بولىمىنەن ۇعىسۋىنشا، 14 - قاڭتار ساعات 19 عا دەيىن بۇل جولعى شىرعالاڭدا قايتىس بولعان ادام سانى 10 ادامعا جەتكەن، مۇنان سىرت، 7 ادام ەمحانادا شۇعىل قۇتقارۋدا، مۇندا 5 ادام اۋىر جارالانعان، 2 ادام جەڭىل جارالانعان، مۇنان سىرت، تۇڭشۇي اۋدانى شۇعىل جاعدايعا توتەپ بەرۋ شاراسىن قولدانىپ، جاۋاپتى ادام باقىلاۋعا الىنعان. قوپارىلىستىڭ تۋىلۋ سەبەبى تەكسەرىلۋ ۇستىندە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت