بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بانكە سالاسىن باقىلاۋ – باسقارۋ كوميتەتى، باعالى قاعازداردى باقىلاۋ – باسقارۋ كوميتەتى، قامسىزداندىرۋدى باقىلاۋ – باسقارۋ كوميتەتى قاتارلى ورىنداردىڭ جاۋاپتىلارى تىلشىلەردىڭ سۇراۋىنا جاۋاپ بەردى(3)

2016.03.13 13:41   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

بانكە سالاسىن باقىلاۋ – باسقارۋ كوميتەتى، باعالى قاعازداردى باقىلاۋ – باسقارۋ كوميتەتى، قامسىزداندىرۋدى باقىلاۋ – باسقارۋ كوميتەتى قاتارلى ورىنداردىڭ جاۋاپتىلارى تىلشىلەردىڭ سۇراۋىنا جاۋاپ بەردى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت