بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جەمەنەي اۋداندىق قوعام حاۋىپسىزدىك مەكەمەسى جالعان بەزەنۋ بۇيىمدارىن ساتۋ دەلوسىن انىقتادى

2016.04.06 14:48   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

جەمەنەي اۋداندىق قوعام حاۋىپسىزدىك مەكەمەسى جالعان بەزەنۋ بۇيىمدارىن ساتۋ دەلوسىن انىقتادى

  حالىق تورابى، 6 - ءساۋىر، بەيجيڭ. جۋىرداعى جىلداردان بەرى قاراي جالعان ماركالى بۇيىمداردى بازارعا سالۋشىلار بارعان سايىن كوبەيىپ، تۇتىنۋشىلاردىڭ بازار ورتاسىنا اۋىر دارەجەدە زيان سالۋدا، قىلمىسكەرلەر ادامداردىڭ ارزان زاتتى پايدا كورەتىن قيمىلىنان پايدالانىپ، ءتۇرلى جالعان ماركالى بۇيىمداردى ساتادى. 3 - ساۋىر كۇنى جەمەنەي اۋداندىق قوعام حاۋىپسىزدىك مەكەمەسى تومەن باعاداعى جالعان ماركالى بەزەنۋ بۇيىمدارىن ساتۋ دەلوسىن انىقتاپ، قاراستى ورىنداعى بۇقارانىڭ زيانىن قايتارىپ، قىلمىستى ەلەمەنتتەردىڭ دەسىن باستى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت