بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جىجياڭداعى مىڭارال كولىنىڭ كوركەم كورىنىستەرى

2016.03.17 15:16   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

جىجياڭداعى مىڭارال كولىنىڭ كوركەم كورىنىستەرى

  حالىق تورابى، 17 - ناۋرىز، بەيجيڭ. مىڭارال كولى _ جىجياڭ ولكەسى حاڭجوۋ قالاسىنىڭ چۇن - ان اۋدانىنا ورنالاسقان، بۇل شين - انجياڭ سۋ ەلەكتر ستانسياسىنىڭ سۋ توسپاسىن جاساۋعا بايلانىستى سالىنعان كول بولىپ، اتالعان كولدە 1078دەي ارال بولعاندىقتان، مىڭارال كولى اتالعان. مىڭارال كولى ايگىلى كورىنىس رايونىنىڭ كورىنسى كوركەم، سۋ ساپاسى جاقسى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت