بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

حىنان ولكەسى انياڭ قالاسىندا قالىڭ نوسەر جاۋىپ،Ⅰدارەجەلى ساقتىق سەگىنالى بەرىلدى(3)

2016.07.20 15:13   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

حىنان ولكەسى انياڭ قالاسىندا قالىڭ نوسەر جاۋىپ،Ⅰدارەجەلى ساقتىق سەگىنالى بەرىلدى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت