بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قالىڭ تۇمان سەبەبىنەن ءۇرىمجى اۋەجايىندا 5000نان استام جولاۋشى بوگەلىپ قالدى

2016.12.13 13:56   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 13 – جەلتوقسان، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، 12 – جەلتوقساندا ءۇرىمجى قالاسىندا تاعى دا قالىڭ تۇمان ءتۇسىپ، ءۇرىمجى قالا رايونى مەن ديۋوپۋ اۋەجايىندا كورىنىمدىلىك دەڭگەيى 50 مەترگە جەتپەدى، ۇشاقتار كەشىگۋى جانە ۇشپاي قالۋى سەبەپتى 5000نان استام جولاۋشى اۋەجايدا بوگەلىپ قالدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت