بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

داماسكىنىڭ باتىس قالا ماڭىنداعى شاعىن قالاشىقتا قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، از دەگەندە بەس ادام قازا بولدى

2017.01.09 14:08   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 9 – قاڭتار، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 8 – قاڭتار، سيريانىڭ استاناسى داماسكى قالاسىنىڭ باتىس قالا ماڭى، اۆتوكولىكتى قوپارىلىس شابۋىلىنان شاعىلعان تەرەزەنىڭ الىندا تۇرعان بالا.

  سيريانىڭ استاناسى داماسكىنىڭ باتىس قالا ماڭىنداعى شاعىن قالاشىقتا 8 – قاڭتار كۇنى اۆتوكولىكتى قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، قازىرگە دەيىن از دەگەندە بەس ادام قازا بولىپ، 15 ادام جارالانعان. ۇشقارى ۇيىم «باعىندىرۋ شەبى» الەۋمەتتىك جەلىلەردە وسى رەتكى شابۋىل ۋاقيعاسىن تۋدىرعانىن ارناۋلى جاريالاعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت