بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ساحاراسىن تۇلپاردىڭ ءدۇبىرى تۋلاتقان تۇلپار مەكەنى — موڭعۇلكۇرە

2017.06.19 14:27   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 19 – ماۋسىم، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋىنىڭ سولتۇستىك باۋرايىنا ورنالاسقان ىلە ساحاراسىءشوبى شۇيگىن، توپىراعى قۇنارلى بولىپ، بۇرىننان تۇلپار مەكەنى اتانىپ كەلەدى. ىلە وبلىسى موڭعۇلكۇرە اۋدانى «جۇڭگوداعى ەڭ سوڭعى تۇلپار مەكەنى» اتانعان. قازىر ٵلى دە ءجۇرىستى دە كەلبەتتى، جارىستا الدىن بەرمەيتىن ىلە تۇلپارىن، ىلە ارالاس قاندى تۇلپارىن جەتىلدىرىپ وتىر. اقباس شىڭداردىڭ باۋرايىن تۇلپارلاردىڭ تۇياعى دۇبىرلەتكەن وسى ءبىر كورىنىس شىنىندا سونداي ايبىندى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت