بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ەۆروپاداعى «ۋلى جۇمىرتقا» دۇربەلەڭى بارعان سايىن اسقىندى(2)

2017.08.10 15:02  【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت