بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سىچۋان اۆياتسياسىنىڭ ۇشاعى مەحانيكالىق كىنارات سەبەبىنەن چىڭدۋعا شۇعىل قوندى، ۇشقىشتار گرۋپپاسىنداعى ەكى ادام جارالاندى(3)

2018.05.15 15:20   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

سىچۋان اۆياتسياسىنىڭ ۇشاعى مەحانيكالىق كىنارات سەبەبىنەن چىڭدۋعا شۇعىل قوندى، ۇشقىشتار گرۋپپاسىنداعى ەكى ادام جارالاندى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت