بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

دۇنيە جۇزىلىك ورتا مەكتەپ وقۋشىلارىنىڭ 20 – كەزەكتى «حانزۋ ءتىلى كوپىرى» حانزۋ ءتىلى جارىسىنىڭ موڭعۇليا جارىس رايونىنداعى شەشۋشى جارىسى وتكىزىلدى(2)

2019.04.15 15:17   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت