بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>قوعام

ءار ۇلت بۇقاراسىن دامۋ تابىستارىنان تولىق يگىلىكتەندىرۋ كەرەك

2016.07.07 13:44  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت