بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

BBC دەربەس تەكسەرۋ گرۋپپاسىن قۇرىپ جىنىستىق مازالاۋ جونىندەگى حاباردى تەكسەرەتىنىن ايتتى

2013.05.08 15:08  

    كەلۋ قاينارى: ورتالىق تەلەۆيزيا تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت