بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شينجياڭدىق ايەل ساياحاتشى تەڭىزگە تەلمىرەمىن دەپ تاستىڭ ۇستىندە سۋعا قامالىپ قالدى

2013.05.06 14:04   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  30-ساۋىر تۇستەن كەيىن، شينجياڭدىق ايەل ساياحاتشى چيڭداۋداعى تەڭىز قايراڭىندا سۋعا قامالىپ قالىپ، حالىق ساقشىلارى مەن ساياحاتشىلاردىڭ كومەگىندە قۇتقارىلعان. تەڭىزدىڭ اسەم كورىنىسىن تاماشالاۋمەن بولىپ كەتىپ، تەڭىز سۋىنىڭ ءوزى تۇرعان تاستان اسىپ بارا جاتقانىن بايقاماي، كەتەر كەزدە «جالعىز ارالدا» قالعانىن ءبىراق بايقاعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت