بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

اقباس بۇركىتتىڭ ازىققا تالاسۋى

2013.05.02 14:45   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  اقباس بۇركىت 3000 مەتر بيىكتىككە دەيىن ۇشىپ شىعا الادى، كورۋ قۋاتى ەرەكشە، مۇنان سىرت مالتاۋعا دا شەبەر، الايدا ونىڭ ەڭ ۇلكەن ەرەكشەلىگى ازىعىن باسقالارمەن ءبولىسۋدى ۇناتپايدى. اقباس بۇركىت جونىنەن ايتقاندا، ازىق ءۇشىن الىسۋ داۋ جۇرمەيتىن ءىس. «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» 28-ساۋىردە جاريالاۋىنشا، جابايى حايۋاناتتار فوتوگرافى ا ق ش-ندا ەكى اقباس بۇركىتتىڭ ءولى بالىققا تالاسقان ءساتىن سۋرەتكە تۇسىرگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت