بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شينجياڭ «23-ءساۋىر» اۋىر لاڭكەستىك زورلىقتى كۇش ۋاقيعاسىن ءبىرجاقتىلى ەتۋدە ەڭبەك كورسەتكەن قىزمەتكەرلەردى ماراپاتتادى

2013.05.02 14:17   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ قاشقاردان بەرگەن حابارى. (لي ميننىڭ سۋرەتتى حابارى) 29-ءساۋىر تۇستەن بۇرىن اۆتونوميالى رايوننىڭ «23-ءساۋىر» اۋىر لاڭكەستىك زورلىقتى كۇش ۋاقيعاسىن ءبىرجاقتىلى ەتۋدە ەڭبەك كورسەتكەن قىزمەتكەرلەردى ماراپاتتاۋ جينالىسى قاشقاردا اشىلدى، جينالىستا ەڭبەك كورسەتكەن قىزمەتكەرلەر ماراپاتتالدى ءارى بۇكىل رايونداعى قالىڭ پارتيا مۇشەلەرىن جانە ءار ۇلت كادرلارى مەن قاۋىمىن لاڭكەستىككە قارسى كۇرەسكەن قاھارمانداردان ۇيرەنۋگە ۇندەدى. وسىنىڭ الدىندا اشىلعان قاشقار ايماعىنىڭ «23-ءساۋىر» اۋىر لاڭكەستىك زورلىقتى كۇش ۋاقيعاسىن ءبىرجاقتىلى ەتۋدە قۇربان بولعان قۇرباندارعا ازا ءبىلدىرۋ جينالىسىندا، ج ك پ ورتالىق كوميتەتى ساياسي بيۋروسىنىڭ مۇشەسى، اۆتونوميالى رايوندىق پارتكومنىڭ شۋجيى جاڭ چۇنشيان قۇرباندارعا گۇل شەڭبەر ۇسىندى.

  (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت