بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جاڭا نەگىزگى ءدارى -دارمەك ءتىزىمى رەسمي اتقارىلدى

2013.05.02 14:31   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى1-مامىر، «مەملەكەتتىك جاڭا نەگىزگى ءدارى-دارمەك ءتىزىمى (2012-جىلعى ءتۇرى)» رەسمي باستاپ اتقارىلدى.
2009-جىلداعىمەن سالىستىرعاندا، جاڭا نەگىزگى ءدارى-دارمەك ءتىزىمى بۇرىنعى 307 تۇرلىدەن 502 تۇرگە مولايىپ، 60 پرانسەنتتەي ارتتىرىلدى، وسپە مەن قان اۋرۋلارىنا قارسى ءدارى-دارمەك تولىقتاندى، ءارى بالالارعا ارنالعان ءدارى-دارمەك، ءدارى ءپىشىنى مەن ولشەمى تولىقتاندى، جاڭا نەگىزگى ءدارى –دارمەك تىزىمىندە بالالارعا ارنالعان ءدارى-دارمەكتىڭ ءتۇرى 200 گە جەتكەن.
كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت