بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ءۇندىستانداعى 6000 جان سانى بار قىستاقتا 100 دەن ارتىق ەگىز بالا تۋىلعان

2013.05.07 15:13   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ءۇندىستاننىڭ سولتۇستىگىندەگى شالعاي قىستاقتا 100 دەن ارتىق ەگىز بالا دۇنيەگە كەلگەن دەگەن حابار جاريالانعان سوڭ ماماندار قاتتى تاڭىرقاعان. بۇل قىستاقتا 6000 جان سانى بار، دۇرىستاپ سالىنعان جول، مەكتەپ، ەمحانا دا جوق، ءۇندىستاننىڭ سولتۇستىگىندەگى كەدەي قىستاقتار مەن اۋىلداردىڭ كۇي-جايى نەگىزىنەن ۇقساس.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت