بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>ەل ءىشى حابارلارى

چيڭحاي ولكەسىنىڭ ۇلان اۋدانىندا توسىننان سەل ءجۇرىپ 24 ادام قازا بولىپ، 7 ادام جارالاندى

2013.08.22 15:48    

 ءتىلشىمىز كان ۋاساۋ 21-تامىز شي نيڭنەن حابارلايدى. ءتىلشىنىڭ چيڭحاي ولكەلىك ۇكىمەتتىڭ احبار جاريالاۋ ماجىلىسنەن ۇعىسۋىنشا، 20-تامىز كەشكە تامان چيڭحاي ولكەسى حايشي موڭعۇل-زاڭزۋ اۆتونوميالى وبلىسىنىڭ ۇلان اۋدانىندا توسىننان قالىڭ نوسەر جانە بۇرشاق جاۋىپ، سەل جۇرگەندىكتەن 24 ادام قازا بولىپ، 7 ادام جارالانعان.

 حابارعا قاراعاندا، 20-تامىز ساعات 19 دان 50 مينۋت مولشەرىندە، چيڭحاي ولكەسى حايشي موڭعۇل-زاڭزۋ اۆتونوميالى وبلىسى ۇلان اۋدانىنىڭ ساكا قالاشىعىندا توسىننان نوسەر جاۋىپ، سەل جەرگەن، ساكا قالاشىعى ۇلانقادا قىستاعىنداعى سىيۋانگۋدا قىستاققا باراتىن جولدى جوندەپ جاتقان 40 نەشە حالىق جۇمىسكەرى مەن وسى ماڭداعى شاعىل الاڭىندا شاعىل قازىپ جاتقان 21 حالىق جۇمىسكەرىنە سونداي-اق ساكا تۇز الاڭىنا باراتىن ارناۋلى تەمىر جولعا قاتەر تونگەن. 21-تامىز ساعات 13 كە دەيىن، سەل اپاتىنان 24 ادام قازا بولىپ، 7 ادام جارالانعان؛ ساكاتۇز الاڭىنا باراتىن ارناۋلى تەمىر جولدىڭ 100 مەتردەي تاعانى وپىرىپ، تەمىر جول اسپاقتاپ قالعان.

 (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.