بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ۋكراينا پارلامەنتىندە ورتالىق بانكەنىڭ باستىعىن سايلاۋ بارىسىندا توبەلەس تۋىلدى(3)

2013.01.15 15:22  【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت