بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شينجياڭدا سۋ قويماسىنىڭ توسپاسى ورىلىپ كەتىپ قاتقان مۇز وپىرىلىپ، كەڭ كولەمدەگى ەگىس اتىزدارىنا مۇز قاتقان

2013.02.04 15:29   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ءۇرىمجى قالاسىنا 10 كيلومەتر قاشىقتىقتاعى ميدۇڭ رايونىنىڭ كازۋان قىستاعىنداعى ليانفىڭ سۋ قويماسىندا 2-اقپان كۇنى ساعات 6 مولشەرىندە، سۋ جايىلىپ توسپانى ورىپ كەتۋ سەبەبىنەن، شامامەن 100مىڭ كۋپ سۋ جايىلىپ، ماڭىنداعى تۇرعىنداردىڭ ءبىر ءبولىمىنىڭ ءۇيىن سۋ باسىپ كەتكەن، ءتىلشى دال ۋاعىندا ناق مايدانعا جەتكەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت

  • (جياڭ بيڭ فوتوسى)
  • (جياڭ بيڭ فوتوسى)