بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شاعان تاسىمالىنان قىزىقتى سۋرەتتەر

2013.02.04 15:47   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  شاعان كەزىندەگى تاسىمال باستالدى، كۇيكى تىرلىكپەن تاعى ءبىر جىلدى ارتقا تاستاعان جۇرت، ساعىندىرعان اۋىلدارىنا ساپار شەكتى. بار ونەرلەرىن سالىپ ءجۇرىپ ۇيگە قايتاتىن بەلەتتى ارەڭ العان جولاۋشىلار ۇيگە قايتار جولىندا دا «قيىن-قىسپاقتى» باستان كەشىرەتىنى انىق. پويەز، اۆتوبۋستارداعى جولاۋشىلاردىڭ قىزىقتى سۋرەتتەرىن تاماشالاڭىزدار.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 【19】 【20】 【21】 【22】 【23】 【24】 【25】 【26】 【27】 【28】 【29】 【30】 
【31】 【32】 【33】 【34】 【35】 【36】 【37】 【38】 【39】 【40】 【41】 【42】 【43】 【44】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • (جياڭ بيڭ فوتوسى)
  • (جياڭ بيڭ فوتوسى)