بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>ارناۋلى تاقىرىپ>>2013-جىلعى ەكى ءماجىلىس>>سۋرەتتى حابار

ەكى ماجىلىستەگى ۇلتتىق ءتىل-جازۋ اۋدارما گرۋپپاسى

2013.03.18 14:28   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  2013-جىلعى مەملەكەتتىك ەكى ءماجىلىس مەزگىلىندە، جۇڭگو ۇلتتار ءتىل-جازۋ اۋدارما مەكەمەسى ۇيىمداستىرعان اۋدارماشىلار گرۋپپاسى ءماجىلىس حاتشىلار باسقارماسىندا قىزمەت ىستەپ، از ۇلت ۋاكىل-مۇشەلەردىڭ ءوز انا تىلدەرىندە مىندەتتەرىن اتقارۋىنا، ساياسيعا ارالاسۋىنا، پارتيا مەن مەملەكەتتىڭ ءۇنىن ۇلتتىق رايوندار مەن از ۇل كادر-بۇقارالارىنا دەر كەزىندە جەتكىزۋىنە وراي جاراتتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت