بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش باعدارلى بومبىدان قورعانۋ جۇيەسىن كۇشەيتەتىندىگىن جاريالادى

2013.03.16 14:03   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  15-ناۋرىز، ا ق ش-نىڭ استاناسى ۆاشينگتونداعى بەس بۇرىشتى بينادا، ا ق ش-نىڭ مەملەكەت قورعانىس مينيسترى شاك قاعل باعدارلى بومبىدان قورعانۋ تۋرالى اقپارات جينالىسىن اشتى. قاعل سول كۇنى قول استىنداعىلارعا: ا ق ش باتىس تەڭىز جاعالاۋىنان باعدارلى بومبىنى قاعىپ تۇسىرەتىن جابدىق ورناتاتىن قۇرلىق بازاسىنان جاڭادان 14 بازا قۇرىپ، سولتۇستىك كورەيادان كەلەتىن باعدارلى بومبىنىڭ حاۋىپىنەن ساقتانۋ كەرەك ەكەندىگى جونىندە بۇيرىق بەرگەنىن جاريالادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت