بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

گۇيجوۋدىڭ باتىس وڭىرىندە كوكتەمگى قۋاڭشىلىق تۋىلىپ، 410 مىڭ ادام اۋىز سۋ قيىنشىلىعىنا ۇشىرادى

2013.03.18 15:49   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  16-ناۋرىز، گۇيجوۋ ولكەسىنىڭ بيجيە قالاسى ۋىينيڭ اۋدانى دوۋگۋشياڭ اۋىلى جۇڭگۋانسۇن قىستاعىندا، ەكى بالا وتباسىنداعىلارعا كومەكتەسىپ قۋاڭشىلىق جايلاعان اتىزدا جۇمىس ىستەۋدە. اۋا تەمپەراتۋراسى نەداۋىر جوعارى، جاۋىن-شاشىن از بولعاندىقتان، گۇيجوۋ ولكەسىنىڭ بيجيە قالاسى مەن ليۋپانشۋي قالاسى، گۇيجوۋدىڭ باتىس وڭتۇستىگىندەگى بۋيزۋ-مياۋز ۇلتتىق اۆتونوميالى وبلىسى قاتارلى جەرلەردەگى ءبىر نەشە اۋداندار مەن قالالاردا كوكتەمگى قۋاڭشىلىق تۋىلدى. بۇكىل ولكە بويىنشا قۋاڭشىلىق اپاتىنا ۇشىراعان ەگىس داقىلدارىنىڭ كولەمى 1 ميلليون 15 مىڭ مۋعا جەتىپ، جالپى 417 مىڭ 800 ادام اۋىز سۋ قيىنشىلىعىنا ۇشىراپ، 131 مىڭ 700 باس مالدىڭ سۋاتى قيىنعا سوققان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت