بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش-تىق جىگىت ۇزىندىعى 6 مەترگە جۋىق الىپ ايداعار جىلاندى ۇستاپ رەكورد جاراتتى

2013.05.22 13:48   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» 20-مامىردا حابارلاۋىنشا، ا ق ش فلوريدا شتاتىندا ءبىر جىگىت ۇزىندىعى 18 فۋت 8 ديۋم (شامامەن 5.68 مەتر)، سالماعى 128 قاداق (شامامەن 58 كيلوگرام) كەلەتىن ايداعار جىلاندى ۇستاعان. بۇل ايداعار جىلان فلوريدا شتاتىنىڭ ەڭ ۇلكەن ايداعار جىلان رەكوردىن جاڭالاعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت