بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش-تىق جىگىت ۇزىندىعى 6 مەترگە جۋىق الىپ ايداعار جىلاندى ۇستاپ رەكورد جاراتتى(4)

2013.05.22 13:48  

ا ق ش-تىق جىگىت ۇزىندىعى 6 مەترگە جۋىق الىپ ايداعار جىلاندى ۇستاپ رەكورد جاراتتى(4)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت